Przepisy - LuxPC nowa

Idź do spisu treści

Menu główne:


Komputery dla szkół ze stawką VAT 0 %
Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:
jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery,
urządzenia komputerowe do pism Braille'a
urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).
Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
formularz zamówienia,
potwierdzenie zamówienia od organu prowadzącego placówkę oświatową,
odpowiednie zaświadczenie potwierdzające istnienie instytucji oświatowej.
Zamówienie powinno zwierać:
nazwę i adres szkoły lub przedszkola nabywającego towary,
numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy szkoły lub przedszkola,
nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała szkoła lub przedszkole,
potwierdzenie organu nadzorującego, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.
Zaświadczenie:
Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola.
Szkoły i przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola.
Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego